+387 33 843107 info@zffbih.ba
Select Page

Zaštitni fond Federacije BiH je pravno lice osnovano u skladu sa Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti („Službene novine Federacije BiH“ br. 24/05) pod nadzorom i kontrolom Agencije za nadzor. Zaštitni fond ima sjedište u Sarajevu na adresi Kolodvorska 12.

Zaštitni fond je nadležan da pokriva štete koje ne mogu biti nadoknađene obaveznim osiguranjem, kao i da obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 57/20).

Zakonom Zaštitni fond dužan je da izvršava obavezu naknade štete trećem oštećenom licu nastale na teritoriji Federacije:

 • Ako ih prouzrokuje nepoznato vozilo, samo ako je u pitanju nematerijalna šteta,
 • Ako ih prouzrokuje vozilo čiji vlasnik nije zaključio ugovor o osiguranju od autoodgovornosti,
 • Osiguranih suma putnicima u javnom prijevozu, u slučaju da nije zaključen ugovor o osiguranju putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja, osim putnika u zračnom saobraćaju,
 • Šteta iz ugovora o obaveznom osiguranju i to osiguranju putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima, koje nisu mogle biti nadoknađene iz stečajne mase društva za osiguranje.

 Izuzetno, u slučaju štete prouzrokovane nepoznatim vozilom, Zaštitni fond će nadoknaditi štetu na stvarima, ako je nadoknadio štetu zbog smrti ili teške tjelesne povrede nastale u istoj saobraćajnoj nesreći, a koje su zahtijevale bolničko liječenje u trajanju od najmanje pet dana, pri čemu oštećeni snosi učešće u šteti na stvarima u iznosu od 950,00 KM.

 Nakon isplate odštete, Zaštitni fond preuzima sva prava oštećenog koja proizilaze iz nezgode, prema licu koje je odgovorno za štetu ili njegovom osiguravaču.

 

Identifikacioni broj: 4201059500007

Transakcijski račun otvoren kod Union Bank d.d. 1020500000076434

Organe upravljanja Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine čine:

 • Upravni odbor
  • Senad Arslanagić – predsjednik Upravnog odbora iz Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo
  • Davor Martinović – član Upravnog odbora iz Euroherc osiguranja d.d. Sarajevo
  • Marina Miočić Hamidović – član Upravnog odbora iz Adriatic osiguranja d.d. Sarajevo
  • Željko Pervan – član Upravnog odbora iz Central osiguranja d.d. Sarajevo
  • Asim Pandžić- član Upravnog odbora iz Federalnog ministarstva finansija
 • Skupština

Organe rukovođenja Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine čini:

 • Direktor
Radno mjesto / Organizaciona jedinica Naziv zaposlenika Telefon Email
Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine
Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
+387 33 843107 info@zffbih.ba
Direktor Refik Duran +387 33 843107 refik.duran@zffbih.ba
Stručna služba za pravne, opšte i finansijske poslove
Rukovodilac službe-Pomoćnik direktora za pravne, opšte i finansijske poslove Adisa Grbo +387 33 879942 adisa.grbo@zffbih.ba
Viši stručni saradnik za pravne poslove Jasna Kustura +387 33 879944 jasna.kustura@zffbih.ba
Viši stručni saradnik za pravne poslove Mirza Drnda +387 33 879943 mirza.drnda@zffbih.ba
Stručni saradnik za pravne poslove Envera Agić-Sušić +387 33 879945 envera.agic-susic@zffbih.ba
Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove Seida Užičanin +387 33 879947 seida.uzicanin@zffbih.ba
Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove Senida Herić +387 33 879946 senida.heric@zffbih.ba
Stručna služba za obradu šteta i tehničku podršku
Rukovodilac službe-Pomoćnik direktora za obradu šteta i tehničku podršku Eldin Živojević +387 33 879948 eldin.zivojevic@zffbih.ba
Saradnik za administrativno-tehničke poslove Lejla Mustajbašić +387 33 843107 lejla.mustajbasic@zffbih.ba
Fax: +387 33 844098

 

 

Održane sjednice Skupštine Zaštitnog fonda FBIH
49. redovna dopisna – elektronska sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 22.12.2023. godine
48. redovna dopisna – elektronska sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 19.06.2023. godine
47. redovna dopisna – elektronska sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 29.12.2022. godine
46. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 08.06.2022. godine
45. redovna dopisna Skupština Zaštitnog fonda Federacije je održana 13.01.2022. godine
44. redovna dopisna Skupština Zaštitnog fonda Federacije je održana 15.10.2021. godine
43. redovna dopisna Skupština Zaštitnog fonda Federacije je održana 10.06.2021. godine
42. redovna dopisna Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 25.03.2021. godine
41. redovna dopisna Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 30.12.2020. godine
40. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 27.11.2020. godine
39. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 02.11.2020. godine
38. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 30.06.2020. godine
37. redovna dopisna – elektronska sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 01.04.2020. godine
36. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 28.06.2019. godine
35. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 16.04.2019. godine
34. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 05.07.2018. godine
33. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 20.02.2018. godine
32. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Federacije je održana 22.08.2017. godine
Održane sjednice Upravnog odbora Zaštitnog fonda FBIH
  1. sjednica Upravnog odbora održana 14.06.2017. godine
  2. sjednica Upravnog odbora održana 17.07.2017. godine
  3. sjednica Upravnog odbora održana 27.09.2017. godine
  4. sjednica Upravnog odbora održana 06.12.2017. godine
  5. sjednica Upravnog odbora održana 25.01.2018. godine
  6. sjednica Upravnog odbora održana 13.02.2018. godine
  7. sjednica Upravnog odbora održana 23.05.2018. godine
  8. sjednica Upravnog odbora održana 25.09.2018. godine
  9. sjednica Upravnog odbora održana 13.12.2018. godine
10. sjednica Upravnog odbora održana 20.12.2018. godine
11. sjednica Upravnog odbora održana 28.01.2019. godine
12. sjednica Upravnog odbora održana 05.03.2019. godine
13. sjednica Upravnog odbora održana 06.06.2019. godine
  1. Tematska sjednica Upravnog odobora održana 25.06.2019. godine
14. sjednica Upravnog odbora održana 27.09.2019. godine
15. sjednica Upravnog odbora održana 19.11.2019. godine
16. sjednica Upravnog odbora održana 11.12.2019. godine
17. sjednica Upravnog odbora održana 14.02.2020. godine
18. sjednica Upravnog odbora održana 27.04.2020. godine
19. sjednica Upravnog odbora održana 10.06.2020. godine
20. sjednica Upravnog odbora održana 16.09.2020. godine
21. sjednica Upravnog odbora održana 12.11.2020. godine
Konstituirajuća sjednica novog saziva Upravnog odbora održana 09.12.2020.godine
1. sjednica Upravnog odbora održana 09.12.2020. godine
2. sjednica Upravnog odbora održana 09.03.2021. godine
3. sjednica Upravnog odbora održana 27.05.2021. godine
4. sjednica Upravnog odbora održana 22.09.2021. godine
5. sjednica Upravnog odbora održana 26.10.2021. godine
6. elektronska sjednica Upravnog odbora održana 08.11.2021. godine
7. sjednica Upravnog odbora održana 14.12.2021. godine
8. sjednica Upravnog odbora održana 16.03.2022. godine
9. sjednica Upravnog odbora održana 19.05.2022. godine
10. sjednica Upravnog odbora održana 28.09.2022. godine
11. elektronska sjednica Upravnog odbora održana 17.11.2022. godine
12. sjednica Upravnog odbora održana 14.12.2022. godine
13. sjednica Upravnog odbora održana 22.03.2023. godine
14. sjednica Upravnog odbora održana 31.05.2023. godine
15. sjednica Upravnog odbora održana 27.09.2023. godine
16. sjednica Upravnog odbora održana 08.11.2023. godine
17. sjednica Upravnog odbora održana 06.12.2023. godine